فیلم‌های نمونه چاپ پرینترهای صنعتی

ریزنگار حرارتی TTO
ریزنگار کارتریجی Tij
درشت‌نگار DOD
ریزنگار جت‌پرینتر Cij
پرینتر LaserJet